Skip to content

تیرچه خرپایی پیش ساخته

تیرچه خرپایی

تیرچه خرپایی

تیرچه خرپایی (hindawi.com/trussbeam) پیش ساخته از دو قسمت اصلی بتن پاشنه و فولاد خرپا تشکیل می شود. تیرچه خرپایی در دو شکل تیرچه خرپایی بتنی (استاندارد) و تیرچه خرپایی سفالی (کفشک دار) ساخته می شود؛ در ساخت تیرچه کفشک دار از قالب سفالی برای بتن ریزی استفاده می شود.

گفتی است تمامی انواع تیرچه، عضوی پیش ساخته بوده و از بتن و فولاد درست می شوند؛ تیرچه ها در دو نوع کلی تیرچه خرپایی و تیرچه پیش تنیده ساخته می‌شوند.

بارگذاری تیرچه خرپایی پیش ساخته

تیرچه خرپایی همانند دیگر عضوهای پیش ساخته، در دو مرحله بارگذاری می شود:

مرحله اول: در این مرحله تیرچه بار ناشی از وزن خود را به هنگام حمل و نقل تحمل کرده؛ همچنین در زمان اجرا نیز نیروی وزن مرده سقف ناشی از بلوک ها، وزن خود تیرچه و بتن پوششی را بین تکیه گاه های موقت تحمل می کند.

مرحله دوم: در این مرحله باربری نیز پس از حاصل شدن مقاومت بتن پوششی و برداشتن تکیه گاه های موقت اجرایی، تیرچه به عنوان عضو کششی مقطع T عمل کرده و نیرو را تحمل می کند.

اجزای تشکیل دهنده تیرچه خرپایی پیش ساخته

تیرچه خرپایی پیش ساخته از اجزای مختلفی تشکیل می شود که ویژگی هر کدام را توضیح داده و همچنین عملکرد آن ها را نیز در دو مرحله بارگذاری شرح خواهیم داد. این اجزا عبارت اند از:

 • میلگردهای کششی
 • میلگردهای عرضی
 • میلگرد بالایی
 • میلگرد تقویتی
 • میلگردهای کمکی اتصال
 • بتن پاشنه
اجزای تشکیل دهنده تیرچه خرپایی پیش ساخته

میلگردهای کششی

میلگردهای کششی در مرحله اول بارگذاری، نیروی کششی لنگر خمشی که ناشی از وزن خود تیرچه می باشد را تحمل می کند؛ همچنین نیروی کششی لنگر خمشی ناشی از وزن مرده سقف را در بین دو تکیه گاه موقت شمع بندی نیز تحمل می کند. در مرحله دوم بارگذاری تیرچه، میلگردهای کششی به عنوان عضو کششی تیر عمل کرده و نیرو را تحمل می کند.

ویژگی میلگردهای کششی

 • حداقل قطر میلگردهای کششی ۸ میلیمتر بوده و حداکثر آن ۱۶ میلی متر می باشد؛ در تیرچه هایی با ضخامت بتن پاشنه بیشتر از ۵/۵ سانتی متر، می توان حداکثر قطر میلگردها را تا ۲۰ میلیمتر افزایش داد.
 • فاصله میلگردهای کششی از لبه های جانبی نباید کمتر از ۱۰ میلیمتر، و از سطح پایین تیرچه نباید کمتر از ۱۵ میلیمتر باشد؛ در صورت استفاده از قالب سفالی، فاصله میلگردها از قسمت بالایی کفشک نباید کمتر از ۱۵ میلیمتر باشد.
 • در مکان هایی که احتمال خورندگی فولاد وجود دارد، حداقل ضخامت پوشش بتنی روی میلگردهای کششی نباید کمتر از ۳۰ میلیمتر باشد.
 • سطح مقطع آنها بسته به نوع فولاد (نرم، سخت و نیم سخت) از طریق محاسبه تعیین می شود.
 • تعداد این میلگردها حداقل باید دو عدد باشد، در صورت نیاز می توان تعداد آنها را افزایش داد.
 • استفاده از میلگرد آجدار به عنوان عضو کششی به منظور صرفه جویی در مصرف فولاد و همچنین پیوستگی بهتر آن با بتن، مناسب می باشد.
 • استفاده از فولاد نیم سخت و سخت در خرپا، موجب صرفه جویی در مصرف فولاد می شود.

میلگردهای عرضی

در مرحله اول بارگذاری تیرچه خرپایی، میلگردهای عرضی به عنوان عضو مورب خرپا با کمک میلگردهای کششی و میلگرد بالایی، ایستایی لازم جهت تحمل وزن تیرچه به هنگام حمل و نقل و وزن مرده سقف بین تکیه گاه های موقت شمع بندی را برای تیرچه تامین می کند.

در مرحله دوم بارگذاری تیرچه نیز، میلگردهای عرضی بین میلگرد کششی خرپا و بتن پوششی پیوستگی لازم را ایجاد کرده و همچنین نیروی برشی تیر T را نیز تحمل می کند.

دلایل استفاده از میلگردهای عرضی

 • تامین اینرسی لازم جهت مقاومت تیرچه به هنگام حمل و نقل
 • ایجاد پیوستگی لازم بین تیرچه و بتن پوششی
 • تامین مقاومت برشی مورد نیاز برای تیرچه
 • تامین مقاومت لازم جهت تحمل بار بلوک و بتن پوششی در بین تکیه گاه های موقت؛ قبل از اینکه بتن مقاومت خود را کسب کرده باشد.

ویژگی میلگردهای عرضی

در ساخت میلگرد های عرضی از فولاد نرم نیم سخت استفاده می شود و به دو صورت مضاعف و منفرد تولید می شوند. قطر میلگردهای عرضی مضاعف ۵ میلی متر و قطر میلگردهای عرضی منفرد ۶ میلی متر می باشد. قطر میلگردهای عرضی خرپاهای ماشینی نیز بین ۴ تا ۶ میلیمتر بوده و از نوع مضاعف و فولاد نیم سخت تولید می شوند. زوایای میلگردهای عرضی با خطوط افقی نباید کمتر از ۳۰ درجه باشد؛ معمولا ۴۵ درجه بیشتر استفاده می شود. فاصله میلگردهای عرضی در تیرچه ها نباید بیشتر از ۲۰ سانتی متر باشد. در برخی موارد می‌توان به جای میلگرد از تسمه و ورق های خمکاری شده نیز استفاده می شود.

میلگرد بالایی

در مرحله اول باربری تیرچه خرپایی، میلگرد بالایی که در بالای تیرچه قرار دارد با کمک دیگر اعضای خرپا وزن تیرچه را به هنگام حمل و نقل و همچنین وزن مرده سقف را در بین دو تکیه گاه موقت به هنگام بتن ریزی تحمل می کند.

در مرحله دوم بارگذاری تیرچه نیز اگر میلگرد بالایی بالاتر از سطح بلوک ها قرار گیرد در نقش فولاد افت حرارت در مقطع تیر T عمل کرده و در صورت قرارگیری در پایین سطح بلوک ها هیچ نقشی نخواهد داشت.

ویژگی‌های میلگرد بالایی

قطر میلگرد بالایی با توجه به مواردی نظیر طول دهانه، فاصله تیرچه ها، ضخامت بتن پوششی و غیره محاسبه می شود که در بین ۶ تا ۱۲ میلیمتر متغیر است. همچنین در برخی موارد می توان از تسمه یا ورق نیز به عنوان میلگرد بالایی استفاده کرد.

میلگردهای کمکی اتصال

میلگرد کمکی اتصال به منظور افزایش تعداد میلگرد های کششی برای تقویت و مهار کردن آن ها به کار می رود. در برخی موارد که اندازه بتن پاشنه تا انتهای میلگردهای کششی می باشد، بهتر است فاصله میلگردهای کمکی اتصال از انتهای میلگردهای کششی ۱۲ سانتی متر باشد.

ویژگی میلگردهای کمکی اتصال

قطر میلگرد اتصال ۶ میلیمتر بوده و طول آن نیز به اندازه میلگردهای کششی می باشد. این میلگردها در فواصل ۴۰ تا ۱۰۰ سانتی متر از همدیگر نصب می شوند.

میلگرد تقویتی

در داخل تیرچه خرپایی بصورت عادی دو میلگرد کششی وجود دارد، به منظور تقویت میلگردهای کششی برای تحمل نیروی خمشی از میلگردهای اضافی در کنار میلگردهای کششی استفاده می شود که توسط میله های کمکی اتصال در داخل خرپا و در امتداد میلگردهای کششی نصب می شوند. لازم به ذکر است که در تکیه گاه های ساده لزومی ندارد که طول این میلگردها تا انتها ادامه داشته باشد.

بتن پاشنه

بتن پاشنه

برای تامین تکیه گاه بلوک ها و همچنین برای جلوگیری از قالب بندی قسمت زیرین جان تیر T در موقع اجرا و پوشش هرچه بهتر آرماتورهای کششی، بتن پاشنه تیرچه در کارخانه ریخته می شود. همچنین بتن پاشنه مقاومت سقف در برابر آتش سوزی را تامین می کند.

ویژگی بتن پاشنه

عرض بتن پاشنه ۱۰ تا ۱۶ سانتی متر بوده و ضخامت آن ۵/۴ تا ۵/۵ سانتی متر می باشد و نباید از ضخامت سقف کمتر باشد. پس از قرارگیری بلوک روی تیرچه ها سطح زیرین بلوک با سطح زیرین تیرچه باید یکسان باشد. ارتفاع بتن پاشنه به میزانی است که قابل بتن ریزی باشد و پوشش بتنی روی میلگرد را جهت ایجاد مقاومت در برابر آتش سوزی تامین نماید. حداقل تحمل فشار بتن پاشنه ۲۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد.

شما می توانید محصولات تیرچه پیش تنیده و غیره شرکت بپتا را در بخش محصولات وبسایت بپتا مشاهده و خرید نمایید.

محصول جدید

اطلاعات تماس

شرکت سازه بتن پیش تنیده امروز (بپتا)
تولید کننده قطعات بتنی پیش تنیده ، پیش ساخته و بتن آماده

آدرس : ارومیه ، کیلومتر 5/5 جاده سرو
شماره تماس : 2-32764991-044
مدیر فروش : 2354 189 0914
ایمیل : [email protected]

هنوز نظری وارد ثبت نکرده اید ، اولین نفر باشید


ثبت نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *